ഇരുട്ടടി; ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് 50 രൂപയും വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 351 രൂപയും കൂടി, പുതിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ

കൊച്ചി: പാചകവാതക വിലയിൽ വൻ വർധന. ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് 50 രൂപ കൂടി. പുതിയ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് വില 1110 രൂപയായി . വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 351 രൂപ കൂടി. ഇനി 2124 രൂപ നൽകണം. നേരത്തെ 1773 രൂപയായിരുന്നു. പുതിയ വില ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. 


Read alsoറേഷന്‍കട സമയത്തില്‍ ഇന്ന് മുതൽ മാറ്റം

ഗാർഹിക സിലിണ്ടർ വില

 • 14.2Kg-Rs.1110.00,
 • 5Kg-Rs.407.50,
 • 10Kg Composite-Rs.790.50,
 • 5Kg Composite-Rs.407.50,
വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില
 • 19Kg-Rs.2124.00,
 • 5Kg FTL-New Connection-Rs.1505.50,
 • 5Kg FTL-Refill-Rs.561.50,
 • 5Kg FTL POS-New Connection-Rs.1540.00,
 • 5Kg FTL POS-Refill-Rs.596.00,
 • 5Kg FTL POS Composite New Connection-Rs.3133.00,
 • 5Kg FTL POS Composite Refill-Rs.596.00,
 • 2Kg FTL POS-New Connection-Rs.966.00,
 • 2Kg FTL POS-Refill-Rs.258.00,
 • 47.5Kg-Rs.5306.50,
 • 19Kg Nano Cut-Rs.2351.50,
 • 19Kg XtraTeJ-Rs.2146.50,
 • 47.5Kg XtraTeJ-Rs.5363.00. -IOCL

Cooking gas price increased

Post a Comment

Previous Post Next Post